Bestuursorganen

 

Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen Algemeen directeur
Financieel directeur De raad voor maatschappelijk welzijn Vast bureau
Bijzonder comité voor de sociale dienst Besluiten van de burgemeester  

 

Heeft u een klacht of bezwaar tegen een beslissing van één van onze bestuursorganen dan kan u dat indienen volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur. 

Een klacht bij de toezichthoudende overheid wordt ingediend op een van de volgende wijzen:

met de beveiligde zending, vermeld in artikel 1, 2°, b) of c)

2° beveiligde zending: een wijze van bezorging waarbij het tijdstip van verzending en aflevering van de communicatie en de integriteit van de gegevens kan worden vastgesteld. Daaronder wordt verstaan:
b) het digitaal formulier dat beschikbaar is op de website van het agentschap;
c) elk ander digitaal systeem waarvan de specificaties bepaald worden door de Vlaamse minister, bevoegd voor de binnenlandse aangelegenheden;

met de beveiligde zending, vermeld in artikel 1, 2°, d) of e), op het adres van het agentschap, vermeld op de website van het agentschap.

2° beveiligde zending: een wijze van bezorging waarbij het tijdstip van verzending en aflevering van de communicatie en de integriteit van de gegevens kan worden vastgesteld. Daaronder wordt verstaan:
d) een aangetekende zending;
e) een afgifte tegen ontvangstbewijs.