Schade aan land- en tuinbouwteelten

Als je als land- of tuinbouwer door overmacht zoals onweer, hagelslag, overstromingen of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter aan land- en tuinbouwteelten in openlucht of onder glas, schade hebt die jouw bedrijfsinkomsten in aanzienlijke mate kan verminderen, kan de landbouwschattingscommissie optreden om de nodige vaststellingen te doen.

Je kunt een aanvraag voor een schatting indienen door het aangifteformulier onderaan deze pagina volledig ingevuld en met bijlagen te bezorgen aan de burgemeester, Kasteeldreef 72 te 9920 Lievegem of via omgeving@lievegem.be.

De burgemeester van de gemeente waar de percelen gelegen zijn neemt dan contact op met de bevoegde ambtenaar van de FOD Financiën en de bevoegde gewestingenieur van het Agentschap voor Landbouw en Visserij van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (ALV). Zij overleggen of het wel degelijk om uitzonderlijke schade gaat en beslissen dan of zij de schattingscommissie zullen oproepen. Enkel schade van minstens 20% van de totale oppervlakte van een bepaalde teelt op het bedrijf komt in aanmerking voor een vaststelling door de schattingscommissie.

De schattingscommissie is als volgt samengesteld:

 • de burgemeester of zijn afgevaardigde.
 • een expert-landbouwer aangesteld door de burgemeester.
 • een expert-landbouwer aangesteld door de gewestingenieur van het ALV.
 • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde.
 • de gewestingenieur van het ALV (buitendienst Oost-Vlaanderen)

Het proces-verbaal dat bij de vaststellingen wordt opgemaakt, en waarvan jij als land- of tuinbouwer een exemplaar ontvangt, kunnen van belang zijn voor:

 • fiscale doeleinden.
 • eventueel voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds.
 • bij controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen.
 • eventuele toekenning van een uitstel van betaling voor (V)LIF-dossiers.

De schadevaststellingen gebeuren in principe twee keer:

 • op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt.
 • bij het oogsten.

Bij de vaststelling op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt:

 • wordt er een datum vastgelegd voor de samenkomst van de schattingscommissie.
  De leden van de commissie en de aanvrager worden uitgenodigd.
 • gebeurt de vaststelling van de schade aan de teelten en wordt het proces-verbaal opgesteld.
 • wordt een kopie van het proces-verbaal bezorgd aan de aanvrager en de leden van de schattingscommissie.
 • is het aangeraden om foto’s van de teelten te nemen. Deze foto’s dienen door de land- en tuinbouwer te worden bijgehouden. Indien de ramp erkend wordt kunnen de foto’s gebruikt worden bij het opmaken van het dossier

Bij het oogsten kan een tweede vaststelling gebeuren:

 • de land- of tuinbouwer meldt aan het team omgeving (omgeving@lievegem.be – 09 396 23 00) wanneer de teelten geoogst zullen worden. Deze melding gebeurt het liefst enkele dagen voor de oogst zodanig dat er voldoende tijd is om de schattingscommissie bijeen te roepen.
 • tweede vaststelling van de schade aan teelten en opstellen van het proces-verbaal.
 • een kopie van het proces-verbaal wordt na de tweede vaststelling bezorgd aan de aanvrager en de leden van de schattingscommissie.

 

Download hier het invulformulier
Je kan dit formulier op je computer invullen en per mail bezorgen aan omgeving@lievegem.be.