Klachten

Heb je een klacht over de dienstverlening of iets dat niet (goed) werd uitgevoerd dan kan je dit laten weten aan het gemeentebestuur. In het reglement vind je meer informatie over de procedure bij het indienen van een klacht.

Wat is een klacht?

Onder ‘klacht’ in de zin van deze regelgeving wordt verstaan: “een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger bij de lokale overheid klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie”.

Een klacht kan betrekking hebben op:

- een foute handeling
- het afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
- het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.


Een handeling of prestatie kan betrekking hebben op:

- een behandelingswijze van de ambtenaar of politici
- een termijn die niet werd gerespecteerd
- een beslissing van de ambtenaar

Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op vragen om informatie, meldingen, suggesties, beroepen, bezwaren of petities.
Deze klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, het (al dan niet) gevoerde beleid of over beleidsvoornemens of -verklaringen.

Hoe dien je een klacht in?

Een klacht kan mondeling, telefonisch, per brief, e-mail of met de post ingediend worden. Klachten worden steeds geregistreerd.

Elke klacht wordt ontvankelijk of niet-ontvankelijk verklaard. Volgende redenen gelden om een klacht niet ontvankelijk te verklaren:

- reeds eerder klacht ingediend
- juridisch beroep aanhangig
- geen belang
- anonieme klacht
- klacht over beleid en regelgeving

Het volledige reglement van klachtenbehandeling: DOWNLOAD HIER