GECORO

De gemeentelijke adviesraden worden naar aanleiding van de nieuwe legislatuur opnieuw samengesteld. Vanaf maart 2019 kunnen er kandidaturen ingediend worden. We geven alle instructies in de loop van maart via al onze kanalen.

 

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals vb. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma.

Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Hier kan je de statuten terugvinden